Příklady dobré praxe – Městský med, Nový Jičín

Město Nový Jičín chová včely a produkovaný med je k dispozici jako pozornost pro oficiální návštěvy města, přebytky jsou prodávány vNávštěvnickém centru města Nového Jičína. Včelníky, které jsou umístěny na okraji městských lesů, slouží také k ekologické výchově – nabízíme školám exkurzi s výkladem.

Přínosem projektu je edukativní aspekt – vzbudit vlidech a zejména dětech zájem o ekologii, včelařství.

Dalším přínosem je alespoň malé přispění k posílení populace včelstev, kterých dlouhodobě ubývá.

Dalším přínosem je originální marketingový produkt města nejen pro oficiální návštěvy, ale také pro veřejnost či turisty.

Termín zahájení a ukončení realizace, délka realizace: 2016 – dosud

Podmínky využití/bariéry:Kontrola ve všech fázích zavádění a využívání opatření,. Vhodné využití pro obce, města všech velikostí. Nutno dbát na správné, odborné postupy při chovu včel i zpracování výsledného produktu.

Analýza SWOT:

Silné stránky:

Inovativní přístup

Příklad dobré praxe pro veřejnost i děti a mládež

Edukativní přínos, využití pro výuku na školách

Originální produkt jako výstup

Nízká administrativní zátěž – do 40 včelstev spadá do kategorie malochovatelů

Slabé stránky:

Potřeba odborného dohledu včelaře – v současné době tato potřeba pro město odpadá. Dohled je vykonáván zaměstnancem Odboru životního prostředí, který se včelařině věnuje.

Příležitosti:

Rozšíření povědomí o problematice úbytku včel

Vzbuzení zájmu o včelařství u veřejnosti, dětí a mládeže

Přenesení tohoto přístupu do dalších obcí/měst Rozšíření chovu, počtu městských úlů

Možno čerpat dotace

Hrozby:

Náchylnost včel na nemoci

Vandalismus

Otravy včel

Cílová skupina:

Veřejnost, občané města Žáci, studenti

Oficiální návštěvy

Turisté

Ekonomické podmínky a přínosy: Náklady na zakoupení vybavení a pořízení včel, dále na údržbu a provoz

Personální náročnost: Dohled zkušeného včelaře – vykonává zaměstnanec Městského úřadu, Odboru životního prostředí

Právní aspekty: Dle platných veterinárních a hospodářských předpisů. Povinnost centrální evidence, označení medu (šarže, data výroby, stáčení atd. dle 113/2005 Sb.). Spadá do kategorie drobnochovatelů – prodej medu „ze dvora“ do 40 včelstev. Osvobozeno od daně z příjmů.

Příklad z praxe: Např. úly Magistrátu hl. města Prahy, městský med z Kyjova, úly na městské knihovně v Mostu, med městských lesů Hradec Králové atd.

Zdroj: SMART Česko

%d blogerům se to líbí: