Příklady dobré praxe – Aplikace Brňáci pro Brno

Aplikace společnosti Brněnské komunikace a.s. určená pro hlášení lokálních závad na místních komunikacích a silnicích II. a III. třídy na území města Brna, které jsou ve správě společnosti Brněnské komunikace a.s. (BKOM) a dále na závady na prvcích veřejného osvětlení, které jsou ve správě společnosti Technické sítě Brno a.s. (TSB). O opravy závad nahlášených aplikací se starají přímo technici z BKOM a TSB.

Aplikace by měla sloužit hlavně k zadávání lokálních závad. Není vhodná pro řešení oprav komunikačních ploch včetně jejich součástí a příslušenství, které jsou již za hranicí svéživotnosti a jejichž opravu je nutno řešit kompletní rekonstrukcí. Není vhodná také k hlášení kalamitních stavů jako jsou propady vozovek, úniky vody apod., které je nutné řešit ihned přes dispečink

S ohledem na fakt, že se jedná o mobilní aplikaci, nevznikají žádné environmentální dopady.

Termín a délka realizace: 2008-2019

Podmínky využití/bariéry: Mobilní telefon s operačním systémem Android nebo iOS nebo připojení na internet při využití webové stránky www.brnaciprobrno.cz

Využitelné typy produktů: 

  • Mobilní aplikace nebo responzivní webová stránka a v ní obsažené služby pro nahlášení závad na zařízeních a komunikačních plochách zapojených společností
  • poškození vozovek
  • poškození chodníků pro pěší i cyklisty
  • odvodnění komunikací při porucháchvodovodních a energetických sítí
  • poškození zábradlí a svodidel na komunikacích pro chodce, cyklistya auta
  • havarijních stavů silniční zeleně
  • stavu mostů a lávek pro pěší i cyklisty
  • závady na prvcích veřejného osvětlení
  • poškození dopravního značení

Analýza SWOT:

Silné stránky:

Uživatelská přívětivost

Jednoduchost pro ovládání

Propojení s aplikací HelpDesk správy komunikací, což je interní seznam závad společnosti Brněnské komunikace a.s., který je podkladem pro plán oprav, a jednoduché třídění poruch dle technologie a lokalizace přímo na příslušného technika společnosti Brněnské komunikace a.s.

Vítěz v soutěži Chytrá města pro budoucnost 2017 v kategorii měst nad 50 tis. obyvatel

Slabé stránky:

1. Zatím o aplikací neví dostatečný počet osob.

2. V rámci aplikace není možné opravit vše, co by si občané přáli, neboť do projektu nejsou zapojeny všechny složky města, zejména další městské společnosti, a ostatní vlastníci a správci technické infrastrukturu.

Příležitosti:

1. Integrace na další městské aplikace, které komunikují s občany

2. Možnost zapojení dalších městských společností, úřadů aj.

Hrozby:

1. Ztráta zájmu a povědomí o možnostech BPB pro veřejnost

 

Cílová skupina: Občané města Brna

Ekonomické podmínky a přínosy: Nevyčísleno

Personální náročnost: Při běžném užití minimální, při vývoji a testování ev. účasti na prezentaci projektu je využívána pracovní skupina ev. pověřený zaměstnanec

Právní aspekty: Nevyvolává potřebu řešení

Příklad z praxe: Nasazení aplikace ve městě Brně. Zadáno 3000 závad k opravě, z toho 1000 opraveno a 1000 závad na zařízeních a plochách mimo působnost subjektů zapojených projektu.

Související kategorie: Mobilní aplikace, webová stránka

Webové stránky projektu: www.brnaciprobrno.cz www.vylepsujibrno.cz

Jméno a příjmení: Tým společnosti Brněnské komunikace a.s. Statutární město Brno

Obec/město: Kontakt: [email protected]

Zdroj: SMART Česko

%d blogerům se to líbí: