Územní energetická koncepce statutárního města Prostějova 2013 – 2033

Zákon č. 406/2000 Sb. – Zákon o hospodaření energií ukládá hlavnímu městu Praha a krajům zpracovat Územní energetickou koncepci (dále ÚEK). Cílem ÚEK je rozpracování energetických záměrů a zkoordinování užití jednotlivých energetických zdrojů tak, aby byl systém energetické a ekologické infrastruktury v souladu s komplexním rozvojem území. Nejenom kraje a hlavní město Praha musí energetiku ve svém území plánovat. S ohledem na stále vyšší podíly výroby energie z (místních) obnovitelných zdrojů se i ostatním městům a obcím doporučuje zpracovat svoje lokální energetické koncepce.

 

 

Termín a délka realizace:

Dokument Územní energetická koncepce statutárního města Prostějova 2013 – 2033 byl zpracováván v roce 2013.

Podmínky využití/bariéry:

Rozvoj energetiky je součástí regionálního rozvoje daného území. Jako každý dokument regionálního rozvoje obsahuje priority (například „Nezávislost na cizích zdrojích energie“) a cíle (například „úsilí o zavádění a rozvoj obnovitelných zdrojů energie“). Obecnou podmínkou využití/naplnění každého rozvojového dokumentu je jeho pravidelné vyhodnocování, stanovení akčního plánu, edukace úředníků města a jeho příspěvkových organizací, edukace obyvatel města a maximální využití dotačních prostředků. Samozřejmostí je návaznost lokálních energetických koncepcí na krajské koncepce a státní energetickou koncepci.

Využitelné typy produktů:

Územní energetická koncepce statutárního města Prostějova 2013 – 2033 je k dispozici ke stažení na stránkách www.prostejov.eu. Může sloužit jako vzor pro populačně přibližně stejné velké obce.

Analýza SWOT:

Silné stránky:

Popsána problematika odpojování odběratelů od systému CZT.

Slabé stránky:

Údaje o ceně tepla zastarávají.

Příležitosti:

Porovnání ceny tepla s obdobně velkými městy je dobré marketingově prodat konečným spotřebitelům (za účelem (ne)odpojování od soustavy CZT).

Hrozby:

Pravidelné (ne)vyhodnocování naplňování ÚEK

Cílová skupina:

Město a jeho příspěvkové organizace, občané města.

Ekonomické podmínky a přínosy:

Cílem strategie je snížení spotřeby energie území o 17,5 % do roku 2033 ve srovnání s rokem 2012.

Personální náročnost:

U měst velikostní kategorie 10 až 50 tis obyvatel jedna pozice energetika plus součinnost majetkového/investičního odboru.

Právní aspekty:

Nejsou, respektive zpracování územních energetických koncepcí je ze zákona povinné pro kraje a hlavní město Praha.

Příklad z praxe:

Územní energetická koncepce statutárního města Prostějova 2013 – 2033

Související kategorie:

Technická infrastruktura města, městská hromadná doprava, snižování energetické náročnosti, výroba energie z obnovitelných zdrojů, centrální zásobování teplem příspěvkové organizace města

%d blogerům se to líbí: