Milevsko připravuje vlastní strategii oběhového hospodářství

Autor: VitVit

Město Milevsko chce využívat vlastní integrovaný systém zpracovávání odpadu podle standardů Evropské unie.

Hlavním cílem je zabránění vzniku odpadu, zpracování odpadu pro jeho další recyklaci, recyklace odpadu a další formy využití odpadu třeba pro výrobu energie a svoz odpadu na skládku. Plán pro nakládání s odpadem bude zpracován každé čtyři roky odborem životního prostředí. Uvede stávající i prognózované objemy odpadu ve městě Milevsku i navrhovaná opatření pro jeho snižování a umožní posoudit dopad jednotlivých opatření již v raném stádiu plánování.

 

Základem je znalost místních podmínek

Podmínkou vytvoření plánu je pasportizace současného stavu a udržitelnost navrhovaného plánu, včetně jeho financování. Bude zahrnuto energetické využití odpadů a přechod na oběhové hospodářství. Zároveň plán bude propojovat vedení města a všechny specializované odbory města, které jsou přímo odpovědny, nebo jsou součástí rozhodovacích procesů při vzniku nových investičních záměrů jak města samotného, tak investičních záměrů soukromého sektoru, nebo nadřízených orgánů.

Program pro zabránění vzniku odpadu bude obsahovat cíle možných opatření a podrobnější popisy jejich dosažení. Propojí municipalitu s občany, soukromým sektorem a ostatními stakeholdery v celém Milevsku, včetně iniciativ zaměřených na ekologii s cílem enviromentálního přístupu skupin k celku a celku ke skupinám, tedy veřejnému prostoru. Vytvoří se proto motivační programy pro celé čtyřleté období, které budou motivovat občany k třídění a neplýtvání s jednotlivými komoditami.

Základním principem programu bude oběhové hospodářství jako způsob výroby a spotřeby, který díky sdílení, pronajímání, opětovnému používání, opravování, repasování nebo recyklaci zhodnocuje již existující výrobky, suroviny a materiály. Díky tomu se prodlužuje životní cyklus produktů a minimalizuje odpad. Když už samotný výrobek nemůže být používán, využijí se suroviny a komponenty tak, aby z nich vznikla další hodnota pro ekonomiku.

 

Platby podle objemu odpadu

Město Milevsko by mohlo na základě aplikace Klíč k odpadům vytvořit finanční model směřující ke třídění. Zpoplatnění na základě množství vyprodukovaného odpadu a frekvencích svozů. Čím více daný majitel odpadové nádoby třídí, tím menší odpadovou nádobu na komunální odpad potřebuje a tím je jeho poplatek za komunální odpad nižší (systém PAYT).

Zjednodušeně řečeno je cílem navrhnout takový typ platby, který umožňuje pokrýt skutečné náklady obcí na odpadové hospodářství a současně bude jednoduše vymahatelný s možností zavedení systému úlev podle sociální situace domácností (důchodci, rodiny s dětmi, studující a další), nebo úrovně třídění.

Především by se mělo jednat o platbu spravedlivou, která odráží reálné environmentální chování domácnosti (úroveň produkce směsného komunálního odpadu, úroveň třídění využitelných složek, domácí kompostování, předcházení vzniku odpadu, či jeho opakované použití). Dále by se mělo jednat o platbu transparentní, jednoduše pochopitelnou, a tudíž i akceptovatelnou cílovou skupinou, tedy především domácnostmi. Mělo by se jednat o platbu, která zohledňuje lokální specifika a zvyklosti domácností.

V neposlední řadě by se mělo jednat o platbu, která je jednoduše aplikovatelná, akcentující ekonomickou efektivnost obecního systému nakládání s odpady a samozřejmě platbu, jejíž základní parametry jsou jednoznačně definované právním předpisem, na základě motivace obyvatel.

 

Jak předcházet vzniku odpadu

Cíle města jsou zaměřeny na zvýšení účinnosti odděleného sběru využitelných složek komunálního odpadu s cílem jejich recyklace nebo jiného využití. Rovněž tak by se v systému měla zohlednit opatření zaměřená na předcházení vzniku odpadů. Všechny tyto cíle budou umocněny s novým zákonem o odpadech, který implementuje cíle Evropské unie pro oběhové hospodářství, ke kterým se zavázala rovněž Česká republika.

Návrh nového zákona obsahuje povinnost pro obce na zásadní navýšení poměru odděleně sbíraných využitelných odpadů vůči SKO a dalším odpadům z obcí, které nejsou využívány. Předpokládá zásadní omezení skládkovaných KO, a to při použití nově koncipovaného skládkovacího poplatku, který v návrhu představuje velmi výrazné zdražení skládkování pro obce a další původce.

Účinnost a úspěšnost systému nakládání s odpady v obcích je založena na aktivní účasti obyvatel, která je předpokladem správně vykonávaných činností spojených s předcházením vzniku odpadů, se sběrem a tříděním odpadů podle potřeb obce. Kromě různých věkových a sociálních skupin obyvatel jsou účastníky systému také podnikatelé a živnostníci, kteří často využívají systém obce nelegálně.

 

Každá obec má svá specifika

Použití jakéhokoli nástroje nebo opatření na zvýšení motivace obyvatel musí vždy předcházet detailní analýza území. Patří do ní popis obce se všemi specifiky – s ohledem na druh zástavby, způsob vytápění, hustotu osídlení, šířka ulic, vliv ročního období (léto/zima) na rozsah poskytovaných služeb (jiná frekvence svozu, dostupnost pro techniku), podíl výrob, podíl rekreantů apod. To vše ovlivňuje volbu vhodného konkrétního nástroje/opatření.

Důležitou roli hraje také znalost potřeb, hodnot a způsobů myšlení obyvatel obce, a to zejména při navrhování informačních a vzdělávacích kampaní (vytipování cílových skupin, její charakteristiky, resp. potřeby atp.). Důležité je zhodnocení stávajícího způsobu sběru a dalšího nakládání s odpady v obci, a to včetně technické vybavenosti území pro sběr a další aktivity v odpadovém hospodářství.

Použité nástroje a opatření je potřeba pravidelně hodnotit a případně upravovat s ohledem na výsledky. Dalším důležitým aspektem je fakt, že nelze od sebe oddělit nástroje a jejich ekonomickou náročnost, resp. únosnost. Cílem je vytvořit takový systém motivací, který neklade dodatečné nároky na dodatečné výdaje z obecních rozpočtů.

%d blogerům se to líbí: