Parkování na trávníku povoleno! Aneb zelené parkoviště v zastavěné části města Chomutov

Jedná se pilotní projekt vybudování nového zeleného parkoviště v obytné části města Chomutova (ulice Mostecká, lokalita Zadní Vinohrady). Parkovací stání jsou navržena s povrchem ze zátěžového trávníku, který je ekonomickou a ekologickou alternativou asfaltu či betonu. Použití zátěžového trávníku má značný ekologický význam, podstatným přínosem je také podpora biodiverzity v dané lokalitě.

V době změny klimatu mezi jeho největší přednosti bezesporu patří vysoká propustnost vody, tudíž přirozené zadržování vody v krajině, snížení prašnosti, ochlazení okolí v letních měsících a také samozřejmě estetický význam.

 

Termín zahájení a ukončení realizace, délka realizace: 2019, cca 2-3 měsíce včetně výsadby

Podmínky využití/bariéry: Lze využít v intravilánu i v extravilánu obce

Využitelné typy produktů: Důležitým předpokladem kvalitně založeného parkovacího trávníku je dokonale připravený podklad a samozřejmě také použitá speciální travní směs. Vrstvy štěrkového trávníku ul. Mostecká, Chomutov : – Vegetační vrstva ŠD frakce 0-32 mm + kompost – 150 mm – Nosná vrstva ŠD frakce 32-64 mm – 200 mm – Netkaná soprční geotextilie – Upravené a zhutněné podloží Výsev osiva 4/2019 (travní směs AGROSTIS), díky velmi suchému počasí bylo nutno zpočátku zalévat. Četnost seče 2x. Následná péče – pravidelné kosení 1-2x ročně, hnojení, v případě velkého sucha zálivka, možnost doplnění osiva v místech, kde nedošlo k úplnému zakořenění směsi.

Analýza SWOT:

Silné stránky: – Zvýšená vsakovací schopnost – Přirozené zadržování vody v krajině – Snížení prašnosti – Přirozené ochlazování okolí (alternativa betonu či asfaltu, jenž v letních měsících zvyšují okolní teplotu ve městech) – Ekonomická nenáročnost – Vysoká nosnost – Široká škála využití

Slabé stránky: – Vzhledem k tomu, že se jedná o pilotní projekt, nejsme zatím schopni posoudit problémy se zimní údržbou, následky eroze použitého materiálu (občasné doplnění nového kameniva s travní směsí) a celkovou odolnost vůči zatížení

Příležitosti: – Použití štěrkového trávníku je v podstatě neomezené

Hrozby: – Chybné / neodborné založení štěrkového trávníku – Sucho – Použití špatné travní směsi – Špatná, nebo žádná následná péče

Cílová skupina: Široké (v podstatě neomezené) spektrum využití

Ekonomické podmínky a přínosy: Finančně dostupný způsob parkování šetrný k přírodě i životnímu prostředí

Personální náročnost: Běžná jako u jakékoliv jiné investiční akce (avšak nutný odborný dohled při zakládání trávníku)

Právní aspekty: Žádné Příklad z praxe

Pilotní projekt Související kategorie: Dopravní infrastruktura města, ochrana přírody a krajiny, zadržování vody v krajině

Jméno a příjmení: Ing. Jana Tröglová

Obec/město: Chomutov

Pozice/funkce: Vedoucí oddělení investic a dotací

Kontakt: j.troglova@chomutov-mesto.cz, 474 637 414

 

zdroj: SMART Česko

%d blogerům se to líbí: