QR kódy na popelnicích, Nový Jičín

Cílem opatření pomocí evidenčního systému získat absolutní přehled o odpadech a následně zefektivnit systém svozu odpadu. Radnice v Novém Jičíně chce zastavit růst nákladů na odpadové hospodářství a směsný odpad důsledněji třídit. Proto byl zaveden systém pro sledování množství vyprodukovaného komunálního odpadu a nádob, do kterých je ukládán, prostřednictvím QR kódů.

Pracovníci odboru životního prostředí označili všechny popelnice a kontejnery na netříděný odpad z domácností bílou samolepkou, ze které lze vyčíst objem nádoby, její umístění, naplněnost, hmotnost odpadu, počty vývozů i nastavení svozových tras. V souvislosti s připravovaným zákazem skládkování směsného komunálního odpadu a odpadu recyklovatelného a využitelného je předpoklad, že náklady na odstranění odpadů budou stoupat.

Proto Novojičínská radnice hledá cesty, které zajistí, že zavedení nového zákona o odpadech nebude mít na rozpočet města tak výrazný vliv. Efektivnější plánování svozových tras navíc přinese pozitivní dopady na životní prostředí (spotřeba pohonných hmot, emise z popelářských vozů, opotřebení atd.).

Termín zahájení a ukončení realizace, délka realizace: Systém byl spuštěn teprve 1. 8. 2019. Před samotným spuštění proběhlo opatření každé popelnice/kontejneru vlastním kódem a realizace nákupu technického vybavení (čteček). Výstupy z opatření ještě nebyly vyhodnoceny

Podmínky využití/bariéry: Správné nastavení výběru dodavatele Kontrola ve všech fázích zavádění a využívání opatření Vhodné využití pro obce, města, která realizují svoz odpadu přímo, nikoliv přes dodavatelské služby

Využitelné typy produktů: Dle zavedené verze technologie – příslušný software, čtečky a další nezbytné vybavení

 

 

Analýza SWOT:

Silné stránky: Pozitivní dopad na životní prostředí Snížení nákladů v dlouhodobém horizontu Získání přehledu o odpadovém hospodářství Inovativní přístup

Slabé stránky: Nejedná se o plně automatický systém z důvodu velké finanční náročnosti (typu zařízení na automatické vážení kontejnerů/popelnic v každém popelářském autě) Finanční a časové náklady na vstupu (pořízení vybavení, opatření každého kontejneru/popelnice vlastním QR kódem)

Příležitosti: Ušetřené finanční prostředky města Snížení negativního dopadu na ŽP – ne tak časté zajíždění do lokalit s nízkou mírou produkce odpadu Regulace počtu kontejnerů, nižší náklady Efektivnější naplánování svozových tras Příprava na chystaný nový zákon o odpadech již nyní, dostatek času na odladění opatření Úspora pohonných hmot, nákladů na práci, nákladů na materiální zabezpečení

Hrozby: Negativní přijetí od lidí vinou špatného odkomunikování, informovanosti, prezentace opatření Výpadek technologie Výkyvy v množství odpadu, který je třeba odvézt Spoléhání na lidský faktor při evidenci množství odpadu

Cílová skupina: Veřejnost, občané města Technické služby města, které zajišťují svoz odpadu Vedení města

Ekonomické podmínky a přínosy: Hospodárnější systém svozu odpadu, nezbytné náklady na vstupu Personální náročnost: Nemění se, nutno pouze zaškolení zaměstnanců technických služeb

Právní aspekty: V současné době nejsou

Příklad z praxe: V současné době se opatření obdobného typu již zavádějí v několika obcích, městech, realizátorem jsou subjekty VS i soukromé společnosti. Podobným systémem evidence svozu odpadu disponuje i město Odry (okres Nový Jičín, Moravskoslezský kraj)

Související kategorie: Odpadové hospodářství, životní prostředí, smart řešení, QR kódy, svoz odpadu, optimalizace provozu

Webové stránky projektu: https://www.novyjicin.cz/odpadovehospodarstvi

Jméno a příjmení: Václav Nezval

Obec/město: Město Nový Jičín

Pozice/funkce: Referent Odboru rozvoje a investic

Kontakt: vnezval@novyjicin-town.cz

 

Zdroj:SMART Česko

%d blogerům se to líbí: