Jak na chytrou dopravu? Praktické příklady z tuzemských měst přináší projekt SMART Česko

Patnáct konkrétních příkladů chytrého řešení dopravy z praxe tuzemských měst a obcí shromáždili v unikátní publikaci autoři ze vzdělávacího programu SMART Česko.

Pod názvem Příklady dobré praxe se skrývá skoro třísetstránková publikace projektu SMART Česko editorského týmu Rut Bízkové, Viktora Jaroše a Lucie Nenckové, kterou začátkem letošního roku vydal Svaz měst a obcí. Jednotlivé modelové případy byly shromážděny s pomocí obcí, měst i regionů z celé České republiky během druhé poloviny loňského roku.

Podrobně zpracované případové studie se věnují skutečně relevantním aspektům lokálních aktivit, ať už se jedná o personální a časovou náročnost projektu, délku jeho realizace nebo související právní aspekty. Součástí studie jsou i kontakty na jednotlivé odpovědné zaměstnance.

Jednotlivé analýzy jsou rozděleny do šesti tematických kategorií, od dopravy a energetiky přes rozvoj samosprávy až po komunitní aktivity. Většina objektů se ale vyznačuje přesahem a multidisciplinárním charakterem.

Celkem publikace dokumentuje 67 aktuálních případových studií z ulic tuzemských měst i obcí. Postupně se chceme na našich webech věnovat všem prezentovaným projektům podle jednotlivých segmentů. Sesterský web ObecBudoucnosti.cz připravil shrnutí konkrétních postupů využívaných obcemi i městy k vylepšení prvků samosprávy a dalšímu rozvoji dané lokality, tematický portál Řešení odpadu zmapoval technologické možnosti při zpracování komunálních odpadků.

Obsah kapitoly věnované chytré dopravě shrnuje následující screenshot:

LCD monitory s jízdními řády ve Žďáře nad Sázavou

Do tří nejvíce vytížených budov se žďárská radnice rozhodla nainstalovat LCD displeje s informacemi o reálném odjezdu autobusů městské hromadné dopravy z nejbližší zastávky. Nejedná se tedy jen o automaticky generovaný jízdní řád, ale o skutečné časy odjezdů s ohledem na aktuální polohu autobusu.

Data jsou načítána z databáze společnosti Zdar, která provozuje veřejnou dopravu na území Žďáru nad Sázavou. Monitory byly umístěny do nádražní haly, městské polikliniky a městského úřadu. Jak uvádí sami autoři projektu, „environmentální dopady jsou mizivé a spotřeba energie není podstatná“.

Displeje byly nainstalovány v roce 2017 a jejich montáž zabrala řádově několik dnů. Klíčovým faktorem úspěchu bylo nalezení vhodného místa s vyšším výskytem občanů zajímajících se o provoz městské dopravy, dále pak získání souhlasu s instalací zařízení od majitele budovy a navázání spolupráce s organizátorem veřejné dopravy v daném městě.

Silnou stránkou projektu je jeho jednoduchost, srozumitelnost a aktuálnost. Na první pohled se zařízení jeví jako málo odolné vůči vandalům, ale podle jeho tvůrců jde spíše o teoretickou slabinu. Proto se bude radnice snažit umístit displeje i na dalších místa ve městě a zahrnout do systému i meziměstské autobusy.

Provoz systému by mohlo ohrozit změna provozovatele městské hromadné dopravy ve Žďáře nebo změna systému MHD v souvislosti s nástupem celokrajského systému Veřejná doprava Vysočina. Podle autorů projektu ale nejde o neodstranitelnou hrozbu, spíše bude potřeba současný systém aktualizovat s ohledem na změněné podmínky.

Pro fungování displejů je potřebná také ochota majitele budovy, kterou je v případě nádražní budovy společnost Správa železnic (dříve SŽDC), platit náklady za elektřinu potřebné k jejich napájení. Náklady nejsou přeúčtovávány na město, ale podle autorů projektu nejsou vysoké. Ostatní dvě budovy se pak nachází v majetku města. Tvůrci projektu tvrdí, že obrazovky zvýšily zájem o využívání městské dopravy a každopádně zvýšily její uživatelský komfort pro občany.

 

Potlačení modrého světla na jesenické cyklostezce

Jedná se o pilotní projekt osvětlení chodníku a cyklostezky v extravilánu města, která spojuje dvě sídelní části a vede polem podél hlavní silnice. K jejímu nasvícení bylo využito LED diodového osvětlení s filtrem modré složky světla, která se přirozeně v noci v přírodě nevyskytuje. Modrá složka světelného spektra narušuje přirozenou aktivaci melatoninu, který je důležitý pro kvalitní spánek, a dává živému organismu pokyn, že je stále den.

Dále bylo využito programovatelnosti osvětlovacího cyklu, po jedenácté hodině večer dojde k pozvolnému útlumu intenzity osvětlení až na dvacet procent celkového výkonu a po páté hodině ranní se chodník opět rozsvítí naplno.

Pokud na chodník během světelného utlumení vstoupí chodec, aktivuje se fotobuňka a po dobu jeho přítomnosti se chodník rozsvítí naplno. Instalace technologie tak proběhla v souladu s cíli trvale udržitelného rozvoje, zvýšila komfortu i bezpečí obyvatel a zachovává životní prostředí i pro generace další.

Instalace probíhala v roce 2018 a trvala několik měsíců. Podle jeho autorů je možné projekt využít v rámci nasvícení jakéhokoliv veřejného prostoru, jen je při instalaci třeba zvažovat intenzitu chodců, kdy na frekventovaných prostranstvích by byla instalace útlumu nadbytečná. Také je třeba dbát bezpečnostních norem v okolí přisvícení přechodů pro chodce. V blízkosti přechodu pro chodce proto první tři lampy na chodníku nemají noční útlum nainstalovaný.

Instalace získala v roce 2018 hned dvě ocenění, byla vyhlášena Komunálním projektem roku v kategorii chytrých obcí a obdržela cenu E.ON Energy Globe. Jedná se o poměrně novou technologii a autoři proto naráželi na nízké povědomí o vlivu modré složky světla na lidský organismus, nepřipravenost dodavatelských firem na nové trendy veřejného osvětlení a absenci kvalitních technických a hygienických norem pro veřejné osvětlení. Proto lze také obtížně vyčíslit případný finanční přínos projektu a jeho vliv na životní prostředí.

Technologie umožňuje instalaci veřejného osvětlení i v místech, kde jinak není z důvodu ochrany přírody povolována. Autoři upozorňují i na možnost získání dotací z fondů Evropské unie i národních zdrojů. Jedná se o finančně dostupný způsob veřejné osvětlení šetrného k přírodě jak svým zdrojem světla, tak i nízkou spotřebou elektrické energie. Jeho personální náročnost byla stejný, jako u jakéhokoliv jiného druhu veřejného osvětlení.

 

Inteligentní zastávky v Opavě

Prostřednictvím elektronických informačních panelů jsou cestujícím na nejfrekventovanějších zastávkách podávány informace o aktuálním odjezdu vozidel opavské hromadné dopravy. Podle počtu řádků zobrazují aktuální informace o jednotlivých nejbližších spojích na základě jejich skutečné polohy a aktuální dopravní situace ve městě. Realizovaný projekt se týkal dvaceti zastávek a by realizován v období od srpna do prosince roku 2017.

Elektronické LED panely jsou podle frekvence zastávek čtyř- až šestiřádkové a dále zobrazují ještě aktuální čas a datum. Každý z elektronických panelů je vybaven tzv. Informačním řádkem, tedy rotujícím textem, jehož prostřednictvím mohou cestující sledovat aktuální dopravní informace. Samozřejmostí je i systém akustického přehrávání informací pro nevidomé prostřednictvím speciálního ovládače.

Jako každá technologie, jsou i chytré zastávky někdy poruchové. Opravy se dějí pomocí dálkové správy na základě on-line sledování. Autoři opět upozorňují na možnost čerpání dotací z fondů Evropské unie nebo národních zdrojů. Projekt může částečně zvyšovat světelný smog ve městě.

Vzhledem k tomu, že městská hromadná dopravy je službou veřejnosti za podmínek a standardů schválených majitelem, nelze generovat ekonomické přínosy. Jedná se však o přínosy informovanosti cestujících v městské hromadné dopravě. Personální náročnost byla na běžné úrovni, spojené s zavedením jakékoliv nové informační technologie.

 

Časté výpadky brzdily provoz platebních terminálů v autobusech

Město Třebíč před zavedením platebních terminálů v autobusech městské dopravy od začátku roku 2017 očekávalo bezproblémový provoz a zvýšení počtu cestujících. Bohužel nebyly podmínky uvedené ve smlouvě o provozování uzavřené s dodavatelem úplně precizní. Město tak nedokázalo efektivně řešit smluvními pokutami výpadky, k nimž ze začátku poměrně často docházelo.

Poruchy byly způsobeny jak výpadkem signálu GSM, tak problémy na straně poskytovatele nebo vydavatele bankovních karet. Až zhruba po roce se podařilo zhruba dvacetiprocentní chybovost snížit na původně očekávaná tři procenta. Hlavním důvodem této pozitivní změny byl přechod na jinou technologii, kdy si elektronická pokladna umí bankovní kartu “dohledat” v off-line seznamu. Jejich seznam se potom automaticky aktualizuje v místech s dostatečnou sílou signálu GSM.

Terminály jsou určeny pro bankovní karty, ať už debetní nebo kreditní s bezkontaktním čipem. Jejich použití je jednoduché použití a jsou nainstalovány ve všech autobusech městské autobusové dopravy v Třebíči. Nejsou sice pod přímou kontrolou města, ale pomohly zvýšit tržby i atraktivitu veřejné dopravy. Hlavními hrozbami pro jejich provoz jsou technické poruchy a nedostatečná síla GSM signálu.

 

Platba kartou v opavské MHD

Pilotní projekt placení jízdného pomocí platební karty proběhl i v opavské hromadné dopravě. Cestující si po nastoupení do vozidla MHD mohou navolit na dotykovém displeji požadovaný typ jízdného a zaplatit přiložením platební karty k externímu bankovnímu terminálu ČSOB. Následně tiskárna vytiskne jízdenku. Proces lze opakovat i pro jízdenku spolucestujícího nebo k zaplacení dovozného.

Instalace byla realizována v druhém pololetí loňského roku a do zavedení nového odbavovacího systému se nachází stále v testovacím provozu. Je možné ho využít ve všech vozidlech městské hromadné dopravy a funguje spolu se stávajícím odbavovacím zařízením ve vozidlech. Projekt využíval terminál pro čtení platebních karet s funkcí NFC.

 

Nabíječka na náměstí v Třebíči

Na základě memoranda uzavřeného mezi městem Třebíč a společnosti EON Česká republika byla na Komenského náměstí nainstalována dvě rychlonabíječky. Cílem projektu bylo zpřístupnit infrastrukturu pro plnou elektromobilitu nejen pro veřejnost, ale také pro město a městské organizace.

Projekt je propojený s výstavbou přilehlého “chytrého” parkoviště, které detekuje obsazenost parkovacích stání a umožňuje platbu na dálku pomocí platební aplikace. Očekávání před výstavbou stanice nebyla velká, ale poslední statistiky ukazují, že dobíjecí stanici využije v průměru více jak padesát vozidel měsíčně.

Stává se, že si Třebíč do svého itineráře zařadí cestující na trase mezi Prahou a Vídní, kteří by jinak do města nezajížděli. Město také zaznamenalo zvýšený počet turistů, kteří dojíždějí svými elektrickými vozidly. Polohu nabíjecích stanic lze dohledat na speciální microsite.

Stavba probíhala od května do září 2018 a podmínky pro využití nabíječek je vlastnictví čipové karty EON. Konkrétně se jedná o modely CS Combo (50 kW), ChadeMO (50kW) a Mennekes-Type 2 (43 kW) umístěné v centru města u průtahu silnice I/23 a s dostatečným instalovaným příkonem. Nabízejí ale jen dvě stanoviště pro dobíjení. Investice byla hrazená společností EON.

 

Elektrokola pro třebíčský úřad

Město Třebíč provozuje od roku 2016 také čtyři městská elektrokola holandské značky Leather Fox, která jsou umístěna v budově úřadu na Karlově náměstí a na Masarykově náměstí. V loňském roce byly pořízeny další tři kusy elektrokol.

Pravidla jejich používání jsou určena vnitřní směrnicí úřadu, jsou vybavena tachometrem a uzamykatelnou schránkou na uschování potřebných předmětů. K jejich používání se registrovalo více než padesát uživatelů, protože elektrokolo je možné zarezervovat i pro soukromé užití, třeba na víkendovou vyjížďku.

Ročně ujedou více než 3500 kilometrů, což má příznivý vliv jak na zdraví zaměstnanců úřadu, tak na životní prostředí ve městě. Elektromotor je umístěn v zadním kole a maximální výška jezdce je omezena na dva metry. Nosičová baterie s kapacitou 576 Wh umožňuje zvýšení rychlosti a dojezd nejméně sto dvacet kilometrů. Model využívá 28palcových kol a mechanických V-brzd.

Jejich zavádění naráželo na nedostatečnou cyklo infrastrukturu a vysoké byly i počáteční investice. I tak se ale podle radnice jedná o finančně dostupný způsob šetrný k přírodě. Elektrokola byla a budou pořizována výhradně z vlastních prostředků města a jejich provoz zaštiťuje Odbor dopravy a komunálních služeb.

 

Pražské sčítače cyklistů

Služba sleduje intenzitu cyklistické dopravy na území hlavního města Prahy a následně poskytuje příslušná data prostřednictvím vlastní datové platformy Golemio. Pro hlavní město byla realizována na základě smlouvy se společností Operátor ICT. Provádí ji tzv. cyklosčítače umístěné na páteřní síti cyklostezek v Praze.

Vhodnou technologií jsou zaznamenávány směrové průjezdy cyklistů přímo v bodě měření s rozlišením směru jízdy. Data neodhalují, kudy cyklisté jezdí a kde končí své trasy. Jedná se o dobrý zdroj informací pro extrapolaci celkového počtu cyklistů v rámci celé Prahy. Cyklosčítače poskytují užitečná data o vytíženosti cyklostezek v reálném čase.

Jde o nepřímou podporu cyklistiky ve městě, která slouží jako jeden z nástrojů na sledování naplnění Koncepce rozvoje cyklistické dopravy a rekreační cyklistiky v Praze a jako podpůrný nástroj dalších iniciativ souvisejících s rozvojem cyklistiky a její infrastruktury na území hlavního města.

Aktuální smluvní plnění probíhá v období od dubna 2019 s plánovaným provozem na 65 měsíců. Na území hlavního města Prahy je sledování vývoje cyklistické dopravy realizováno už od roku 2009. Dříve službu zajištovala Technická správa komunikací hlavního města Prahy, od roku 2018 zakázku na základě doporučení TSK převzala a zajištuje městská společnost Operátor ICT.

Před instalací je vhodné zvážit vhodnost umístění ve smyslu sčítání jako takového, v tomto případě se jedná o zájmové lokality vydefinované magistrátním Odborem dopravy. Vzhledem k vandalismu je potřeba zajistit Anti-vandal provedení, umístit sčítače ve výšce na sloupech veřejného osvětlení, pod dohledem a na místech, kde je menší pravděpodobnost výskytu takových rizikových jevů.

V Praze jsou aktuálně provozovány indukční smyčky a radarové sčítače, případně kombinace obojího podle konkrétní lokality. Vždy je nutné přihlédnout ke členitosti lokality. V případě široké obousměrné komunikace se souběžnou cyklostezkou bude technické řešení zajištující sčítání složitější a obsahovat více senzorů než třeba samotná cyklostezka.

Na trhu existují i řešení pokročilé analýzy obrazu, kterou ale hlavní město pro tento účel aktuálně nevyužívá. Je u ní potřeba zajistit třeba dostatečnou anonymizaci dat. Další variantou mohou být infračervené (PIR) senzory nebo Bluetooth odečítače.

Pražské cyklosčítače jsou napájeny ze sloupů veřejného osvětlení. Kromě zajištění nákladové stránky za provoz napájení je v tomto případě nutné technologii vybavit akumulátory, které senzory napájí v požadovaném rozsahu přes den, kdy sloupy veřejného osvětlení nejsou pod napětím, a které se nabíjí v noci, když veřejné osvětlení svítí. Jedna jediná lokalita tvořila výjimku a byla zajištována pouze pomocí akumulátorů.

Po zohlednění ceny zařízení, množství lokalit, provozu a dalších specifik včetně servisu a úrovni poskytovaných služeb vyšlo pro Prahu jako výhodnější varianta zajistit si data formou subdodávky. Aktuálně je služba provozována jako zprostředkování dat od dodavatele technického řešení.

Instalace má i svůj bezpečnostní a legislativní aspekt, konkrétně se jedná o souhlas s umístěním technologie na sloupy veřejného osvětlení, které má ve správě jiný městský subjekt. Tento souhlas může být podmíněn třeba dodáním statických posudků.

Souhlasná stanoviska mohou být požadována i od dalších subjektů nebo majitelů přilehlé infrastruktury. Běžný sloup veřejného osvětlení může být ve správě jiného subjektu než sloup, na kterém je připevněna trolej veřejné dopravy. S tím souvisí i projednání budoucích úprav nebo oprav okolí komunikace, přeložek a jiných úprav stávajících cyklo-koridorů v souvislosti s plánovaným umístěním sčítačů.

Aktuálně projekt pracuje s detekcemi vždy v obou směrech v dané lokalitě a s informací o lokální teplotě. V reálném čase, respektive pětiminutových intervalech, sbírá požadované údaje do vlastní datové platformy z 29 zájmových lokalit podle aktuálního zadání magistrátu.

 

Senzorickou část tvoří indukční smyčky případně radarové sčítače. Datové připojení je realizováno pomocí bezdrátového přenosu dat v sítích mobilních operátorů a jednotlivé lokality jsou osazeny modemy se SIM kartami. V některých případech může mít několik sčítacích míst sdílené datové připojení. Data jsou následně poskytována skrze API rozhraní.

Napájecí, datová i komunikační část je umístěna v boxu instalovaném ideálně přímo na sloupu veřejného osvětlení nebo v jeho těsné blízkosti. Senzorická část je v případě indukčních smyček přímo v komunikaci zaříznutá a zalitá asfaltem, v případě dlažebních kostek nebo zámkové dlažby je umístěná pod ní. V případě radarových senzorů je umístěna na sloupu veřejného osvětlení.

Zařízení nesbírá osobní údaje. Pouze na základě fyzikální odezvy detektoru detekuje anonymní pohyb požadovaného typu objektu. Občané tak mají k dispozici informace o aktuálním vytížení cyklotrasy. Jedná se o téměř bezobslužný provoz a automatizaci sběru dat.

Vhodně vybraná a nakonfigurovaná technologie má vysokou přesnost sčítání nejméně devadesát procent. V případě pořízení je ale prvotní investice poměrně finančně náročná. Umožňuje efektivnější směřování financí do rozvoje cyklistické infrastruktury a podpory cyklistické dopravy na základě propojení s dalšími projekty, například vybudování senzorické sítě monitorující kvalitu prostředí nebo s projekty zaměřené na sledování intenzity dalších forem dopravy.

Vhodně zvolená technologie může detekovat rizikové jevy, kupříkladu lze díky rozeznání velikosti detekovaného objektu při vhodné konfiguraci radarového senzoru odhalit nepovolený vjezd automobilu na cyklostezku. Další technologie cyklosčítačů jsou instalovány třeba v Hradci Králové nebo v Jihlavě.

Kraj Vysočina nabízí městům a obcím prostřednictvím své dotační politiky možnost spolufinancovat projekty v oblasti základní a doprovodné infrastruktury pro cykloturistiku a cyklodopravu, v rámci této inciativy byly instalovány cyklosčítače i v dalších městech a obcích.

 

Inteligentní zastávky v Jihlavě

Statutární město Jihlava dlouhodobě usiluje o komplexní zkvalitnění dopravní obslužnosti veřejnou hromadnou dopravou jako ekologickou formou dopravy formou zlepšení její plynulosti a spolehlivosti a zvýšení komfortu jejích cestujících. Součástí těchto opatření jsou nejen průběžně realizované bezbariérové úpravy zastávek a modernizace vozového parku, jako byl nákup ekologických bezbariérových trolejbusů a CNG autobusů, ale i další opatření zaměřená na plynulost a spolehlivost MHD a komfort jejích uživatelů.

V roce 2014 byl vybudován ucelený systém dopravní telematiky pro zajištění preference městské hromadné dopravy, který zajistil plynulý průjezd jejích vozidel přes světelná signalizační zařízení na území města přednostně před ostatní dopravou. Opatření mělo pozitivní dopad na zkrácení nebo odstranění čekacích dob vozidel městské dopravy na semaforech.

V rámci projektu byla instalována zařízení systému dopravní telematiky pro preferenci městské dopravy na všech křižovatkách a přechodech pro chodce na území města vybavených semafory. Také do všech vozidel a dispečinku bylo pořízeno odpovídající technologické a programové vybavení. V rámci projektu musely být rovněž provedeny nezbytné rekonstrukce několika vybraných semaforů, které neměly odpovídající technologickou úroveň pro zajištění fungování systému.

V rámci projektu Inteligentní zastávky v Jihlavě byly vybudovány nové označníky zastávky jihlavské MHD se zabudovanými elektronickými LED panely a radiovým spojením s dispečinkem Dopravního podniku na dvaceti nejfrekventovanějších zastávkách. Tyto modernizované zastávky zobrazují informace o aktuálním čase a o jednotlivých linkách spolu s názvem linky, směrem jízdy vozidel a časem dojezdu i odjezdu jednotlivých vozidel. Jsou vybaveny také digitálním akustickým hlásičem.

Údaje o časech odjezdů jednotlivých linek jsou aktualizovány jednou za třicet sekund. Současně byla vytvořena webová mapová aplikace zobrazující aktuální polohu všech vozidel jihlavské veřejné dopravy. Poloha je zobrazována v časovém intervalu zhruba deseti sekund. Symbol na sobě nese informaci o směru jízdy vozu, po kliknutí na něj se v mapě zobrazí informace o daném spoji, tedy označení linky, poslední projetá zastávka a délka případného zpoždění.

 

Pokud je vozidlo zpožděno, zobrazí se u jeho symbolu také červený popisek s informací o délce zpoždění. V případě, že spoj jede naopak dříve oproti jízdnímu řádu, zobrazí se popisek zelený. V mapě jsou k dispozici také všechny trasy linek a po přiblížení také jednotlivé zastávky. Kliknutím na zastávku je možné zjistit, které linky daná zastávka obsluhuje a díky odkazu do tzv. virtuálního elektronického panelu také aktuální odjezdy.

Aplikace je plně přizpůsobena pro fungování v mobilních zařízeních. Pro snadnější přístup cestujících k aplikaci byly na jednotlivé zastávky vylepeny zkrácené URL odkazy a spolu s QR kódy. Aplikace byla vytvořena na platformě ESRI, konkrétně pomocí technologií ArcMap, ArcGIS Server, ArcGIS Online a ArcGIS API for JavaScript.

Systém dopravní telematiky pro preferenci městské dopravy vznikal od ledna do října dorku 2014 a inteligentní zastávky se stavěly od října 2017 do konce října loňského roku. On-line mapa MHD byla vyvinuta v roce 2018.

Potenciální přínos projektu je přímo úměrně korelován rozsahem dopravní sítě městské dopravy v obci a počtem semaforů, přes které jsou její linky vedeny. Limitem pro preferenci veřejné dopravy je vždy nastavení signálního plánu semaforu tak, aby byla zachována plynulost i ostatních forem dopravy, a nutnost vybavení všech světelných zařízení, vozidel a dispečinku městské dopravy odpovídajícím technickým a technologickým řešením. Podmínkou využití on-line mapové aplikace je vlastnictví chytrého mobilního zařízení s datovým připojením nebo počítače s přístupem k internetu.

Díky projektu se povedlo zkrátit nebo úplně odstranit čekací doby vozidel městské dopravy na semaforech a zajistit jejich přednostní plynulý průjezd. S tím souvisí i snížení spotřeby pohonných hmot a energie v důsledku vyšší plynulosti provozu.

Absolutní preference městské dopravy v systému světelných zařízení může výrazně snížit plynulost ostatní dopravy v obci. V úvahu je nutno vzít i finanční náročnost zavedení systému, který je zajišťován relativně novou technologií. Obtížná je přesnější finanční kvantifikace dopadů na životní prostředí. Je také možnost, že aplikace se ve starších internetových prohlížečích nezobrazí správně.

Existuje riziko poruchovosti zavedených systémů a zvýšení finančních nároků na údržbu této dopravní infrastruktury. Projekt ale může získat podporu ze strukturálních fondů Evropské unie. Sledování aktuální polohy vozidel a ukládání historických záznamů s sebou nese příležitost k analyzování místa a času, kde a kdy se spoje nejčastěji zpožďují V případě stížností na zpoždění spoje má dopravní podnik možnost dohledat a analyzovat situaci ve své databázi.

Aplikace byla vytvořena v rámci personálních kapacit a softwaru, který má magistrát k dispozici, takže nevyžadovala žádné další náklady na programátorské činnosti. Systém preference městské dopravy je nutné realizovat prostřednictvím specializovaného dodavatelského subjektu a zajistit kvalitní projektovou přípravu.

 

Informační tabule v Úsobrně

Jedná se o pilotní projekt v rámci Mikroregionu Malá Haná, v jehož rámci byly vybudovány multifunkční tabule splňující požadavky nevidomých a slabozrakých. Bylo zvětšeno písmo a přidána funkce hlasového výstupu ovládaná dálkovým ovladačem, který mají nevidomí k dispozici a funguje i pro městskou dopravu v Brně.

Na zastávkách je zřízen Hot Spot pro krátké internetové připojení cestujících a disponují i zásuvkami pro nabíjení elektrokol a USB porty pro nabíjení mobilů a tabletů. Jedná se o třířádkový displej, kde v pravém horním rohu je umístěn čas a na dalších řádcích je uvedena linka, směr odjezdu a nástupiště nebo případné zpoždění.

Tabule byly instalovány od listopad 2018 do loňského ledna a realizace projektu tak zabrala tři měsíce. Výsledkem jsou moderní SMART zastávky, na nichž je 24 hodin denně umožněno nabíjení elektrokol nebo mobilních telefonů, přístupné Wi-Fi připojení a dostupné informace o odjezdech autobusů. Na jejich vybudování je možné získat dotaci z programu rozvoje venkova realizovaného jihomoravským krajem. Tabule jsou obsluhovány dálkově přes SIM kartu firmy Kordis, aby byly zajištěny aktuální informace.

 

Dopravní portál pro Karlovy Vary

Hlavním cílem realizace dopravního portálu karlovarské hromadné dopravy je poskytování aktuálních informací veřejnosti. Cestujícím je potřeba nabízet nejen kvalitní přepravní služby v podobě rozsáhlé sítě, rychlosti přepravy, dostatečné kapacity vozidel, jejich příjemného prostředí a akceptovatelné ceny, ale nabízet i další související služby, jako jsou například informace o časech příjezdů a odjezdů, nalezení vhodného spojení, aktuální zprávy v oblasti zpoždění nebo výluk, a to vše v reálném čase.

Informace jsou cestujícím k dispozici formou webového portálu a mobilní aplikace pro platformy Apple a Android. Dopravní portál obsahuje i neveřejnou část s nástroji pro dispečery včetně přehledného grafického zobrazení situace v oblasti dopravy na území města.

Součástí projektu byla i realizace datového skladu, kde jsou shromažďovány informace z dopravních systémů. Zavádění moderních technologií v oblasti dopravy také úzce souvisí s informační podporou v oblasti bezpečnosti a krizového řízení. Řada mimořádných událostí vzniká v dopravě, a naopak řešení mimořádných událostí a krizových situací jiného druhu, například povodní je provázáno s problematikou dopravy a řešením dopravních problémů.

V případě potřeby je tedy možné jednoduchým způsobem zpřístupnit vybrané informace odpovědným pracovníkům krizového řízení a bezpečnosti, krizovým orgánům kraje a města nebo složkám integrovaného záchranného systému.

Kromě informací ohledně městské hromadné dopravy jsou do dopravního portálu postupně zapojovány i další technologie, jako je systém inteligentních zastávek, který poskytuje aktuální data o příjezdech na konkrétní zastávky, systémy parkovišť, které poskytují data o obsazenosti parkovišť nebo informace o provozu na území města.

Realizace projektu byla zahájena v září 2018 a dokončena během tří měsíců. Pro provoz systému je nutné zajistit odpovídající výpočetní výkon a datovou kapacitu ve formě serveru a datového úložiště. Dále je nutné zajistit vstupní data z navazujících systémů, konkrétně se jedná o řídící systém MHD zvaný RIS, systém inteligentních zastávek, systém parkovišť a další datové zdroje.

 

Řídící systém karlovarské MHD

Účelem řídícího informačního systému pro městskou hromadnou dopravu na území města Karlovy Vary, označovaného jako „systém RIS“, je operativní přenos aktuálních informací z a do vozidel i řidičům na trase a z nebo do inteligentních zastávek. Systém zajišťuje příjem GPS dat z vozidel a jejich zpracování, zobrazení polohy na mapovém podkladu dispečerského klienta a zobrazení tabulky celkového vozového parku s informacemi o průběhu jízdy a stavu vozidla, ať už je ve vozovně, v provozu nebo neaktivní.

Systém RIS dále zajišťuje zpracování dat ze všech vybavených a vypravených vozidel v provozu, umožňuje přehledné zobrazení linek, zobrazení vozů podle zpoždění nebo předjetí ve vztahu k jízdnímu řádu, zobrazení všech vozidel v dané zastávce, detailní zobrazení směru jízdy vozidla nebo jméno řidiče.

V rámci realizace byla provedena integrace systému inteligentních zastávek pomocí API rozhraní tak, aby prostřednictvím systému RIS bylo možné ovládat i jejich systém. Do budoucna tak bude zajištěna nezávislost na konkrétní technologii inteligentních zastávek a možnost postupného rozšiřování celého systému řízení městské hromadné dopravy.

Systém RIS umožňuje také automatické odesílání informací o předpokládaných odjezdech do inteligentních zastávek bez nutnosti zásahu uživatele, automatické označení „vůz v koloně“, pokud vozidlo nezměnilo po stanovenou dobu polohu, ovládání zobrazování celoplošných informací na velkoplošných panelech nebo ovládání spodního řádku pro zobrazování dopravních informací v rámci systému inteligentní zastávky.

Dále systém umožňuje vzdálenou správu inteligentních zastávek ve formě individuální nebo hromadné parametrizace, distribuce různých typů souborů potřebných pro provoz zastávek, vzdálený restart operačního systému nebo jednotlivých aplikací, včetně sběru informací o inteligentních zastávek, především stavových informací o komponentech informačního panelu a jejich provozu, vnitřní a venkovní teplotě, aktuálně zobrazovaných informacích a případně o závadách souvisejících s tímto zobrazením, (ne)provedení posledních operací po panelu požadovaných nebo použití slepeckého hlásiče.

Zároveň je systém napojen na vozidlové jednotky a umožňuje nahrávání i vyčítání formou obousměrné komunikace dat ve vozovnách pomocí off-line data, aktualizaci celého vozového parku v rámci odstavné doby vozidla na provozovně nebo sledování a vyhodnocování provozních dat vozidel. RIS poskytuje i data do výše zmíněného dopravního portálu Dopravního podniku Karlových Var, kde jsou informace o aktuálním stavu provozu městské hromadné dopravy zobrazovány veřejnosti v reálném čase.

Realizace projektu byla zahájen v červnu a dokončen byl o tři měsíce později. Je nutné zajistit i další prvky systému, minimálně palubní počítače ve vozidlech, které mimo jiné předávají v pravidelných intervalech informaci o poloze vozidla, nebo systém inteligentních zastávek, který cestujícím poskytuje informace o předpokládaném příjezdu vozidel na danou zastávku.

Nejedná se o standardní produkt, prakticky je přizpůsoben pro jednotlivé dopravní podniky. Technologicky se jedná o třívrstvou architekturu, tzn. aplikační logika je implementována na úrovni aplikačního serveru, která bude jednotná pro všechny klienty. Data jsou ukládaná v databázi, pro ovládání systému je k dispozici klient v formě aplikace pro dispečery.

Celý systém je konstruován modulárně, realizací dodatečných modulů bude možné postupně rozšiřovat funkce systému bez nutnosti přestavby celého řešení. Dále obsahuje rozhraní API, které umožňuje definovaným způsobem komunikovat s dalšími systémy a aplikacemi.

Jedná se o zcela nový a komfortní způsob získávání informací o aktuálním stavu městské hromadné dopravy, který poskytuje daleko větší přehled o poloze vozidel a umožňuje operativní rozhodování dispečerů. Snazší je i komunikace s řidiči, protože systém umožňuje komunikovat s celou skupinou, nebo s vozidly na vybrané trase, případně s konkrétním řidičem.

Informace ze systému RIS jsou poskytovány do dalších informačních systémů, třeba do výše uvedeného dopravního portálu Dopravního podniku města Karlovy Vary, ze kterého jsou poskytovány dále veřejnosti.

Protože se jedná o zcela novou technologii, neexistují žádné technické normy. Její zavedení s sebou nese nutnost realizace navazujících technologií, jako je vybavení vozidel komunikačními jednotkami a vybavení potřebnou výpočetní infrastrukturou v podobě serverů, datových úložišť nebo síťových prvků. Pro napojení dalších technologií a informačních systémů je nutno dodržet API rozhraní.

Na vybudování systému je možné získat dotace z fondů Evropské unie. Možné riziko může představovat překotně rychlý vývoj v oblasti informačních technologií a související nutnost průběžné aktualizace všech systémů.

 

Inteligentní zastávky v Karlových Varech

Cílem projektu inteligentních zastávek je efektivní předávání informací cestujícím, využívajících městské hromadné dopravy. Primárně jsou cestujícím poskytovány informace o aktuálních předpokládaných odjezdech dopravních prostředků ze zastávek, založených na znalosti jejich aktuálních pozic a platných jízdních řádů.

Informace jsou cestujícím zobrazovány na zastávkových informačních LED panelech, které zobrazují informace relevantní pro danou zastávku a spoj i aktuální situaci. Potřebné informace jsou do zastávek dodávány přímo z vozidel městské hromadné dopravy, které tyto informace posílají do informačního systému dispečinku. Ten je určen pro řízení provozu a probíhají v něm výpočty provozních veličin.

Relevantní informace, vyplývající z běžného provozu, jsou pak poskytovány informačnímu systému pro řízení inteligentních zastávek, který zajišťuje komunikaci s jednotlivými zastávkami, jejich správu a řízení. Běžné informace mohou být doprovázeny i informacemi mimořádného charakteru, informujících o mimořádných aktuálních nebo budoucích stavech, ovlivňujících běžný provoz veřejné dopravy a jiné důležité informace.

Zastávkový informační panel poskytuje informace i pro zrakově postižené ve formě zvukové informace. Ta je přehrána pouze na vyžádání pomocí vysílače pro zrakově postižené, přičemž přehrán je název zastávky a seznam zobrazených spojů spolu s linkou, směrem a předpokládaným časem odjezdu. Celkem bylo postaveno 49 inteligentních zastávek na území města Karlovy Vary a pět velkoplošných panelů umístěných v centrálním dopravním uzlu.

Jejich výstavba byla zahájena v června 2018 a ukončena v červenci o rok později. Je nutné zajistit i další prvky systému, jako jsou palubní počítače ve vozidlech, které mimo jiné předávají v pravidelných intervalech informaci o poloze vozidla. Dalším prvkem je informační systém dispečinku, který sbírá informace z jednotlivých vozidel, provádí potřebné výpočty a distribuuje informace o předpokládaném příjezdu vozidel na jednotlivé zastávky.

Technologie inteligentních zastávek je možné rozdělit na hardwarovou část, kterou tvoří zastávkové informační panely s LED řádky sestavené z dvoubarevných vysoce svítivých LED diod s minimálně 120° pozorovacím úhlem horizontálním i vertikálním, včetně LTE modemu a průmyslového PC pro zajištění ovládání LED. Softwarová část pak slouží pro řízení inteligentních zastávek a pro komunikaci s dispečinkem.

Jedná se o nový a komfortní způsob získávání informací o veřejné dopravě díky snadnějšímu zjištění odjezdu spoje a jeho aktuálního zpoždění. Zajišťuje lepší provázanost na meziměstské linky díky dvoubarevnému rozlišení na informačních panelech pro městské a meziměstské linky.

Nová technologie s sebou opět nese absenci technických norem pro oblast inteligentních zastávek. Na jejich výstavbu je možno získat dotace z fondů Evropské unie. Je potřeba zajistit elektrické napájení pro jednotlivé inteligentní zastávky a stavební povolení pro každou z nich. Jejich funkčnost je také závislá na pokrytí území signálem LTE.

Dopravní podnik města Karlovy Vary vypravuje denně jedenáct set spojů. Projekt proto využil financování v rámci finanční podpory integrovaného regionálního operačního programu, kdy výše podpory je pro organizace zakládané kraji, organizace zakládané obcemi 85 procent způsobilých výdajů projektu z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Finanční spoluúčast žadatele je tak pouhých patnáct procent. Neuznatelné výdaje a provozní náklady jsou hrazeny žadatelem po dobu udržitelnosti projektu.

Pro projekt bylo nutné sestavit projektový tým, který zajišťoval jednak technický dohled nad realizací, tak dotační management, protože na realizaci bylo využito více zdrojů Evropské unie. Provozovatel také musel zajistit soulad při pořizování a užití kamerových záznamů s platnou legislativou České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů. Možným rizikem je změna dopravních toků jiným způsobem, než bylo původně předpokládáno.

 

Zvýšení bezpečnosti cestujících v karlovarských autobusech

Realizace projektu spočívala v instalaci kamerového systému pro zvýšení bezpečnost cestujících, revizorů a řidičů, převážně v nočních hodinách. Současně došlo k zajištění bezpečného nástupu a výstupu cestujících s kočárky nebo vozíčkářů. Celkem bylo kamerovým systémem vybaveno 35 stávajících vozidel MHD, nová vozidla jsou už pořizována rovnou s kamerovým systémem.

Kamerový systém zahrnuje zpětnou kameru, přední kameru, vnitřní kamery, zobrazovací jednotku a záznamové zařízení. Kamera pro zobrazení prostoru za vozidlem je umístěná tak, aby monitorovala prostor za vozidlem a sloužila jako asistenční kamera pro přehled řidiče o dění za vozidlem. Čelní nehodová kamera je umístěna uvnitř vozidla za čelním sklem, sleduje dění před vozidlem, např. pro případ dopravní nehody.

Vnitřní kamery pro monitoring dveřních prostor monitorují prostor jednotlivých dveří za účelem zvýšení bezpečnosti cestujících. Kamery slouží také jako asistenční pomůcky pro řidiče, který má k dispozici zobrazovací jednotku, na které může sledovat obraz až ze čtyř kamer současně na jedné obrazovce. Může tak monitorovat dění před i za vozidlem a v prostoru vozidla, zejména v oblasti dveří.

Součástí každého kamerového systému je záznamové zařízení pro ukládání záznamů a správu kamer. Záznamové zařízení ukládá záznamy ze všech vozidlových kamer a zajišťuje pravidelnou synchronizaci dat o geografické poloze vozidla na základě dat z palubní jednotky vozu.

GPS souřadnice jsou společně s údaji o datu, čase, čísle vozu, řidiči a lince neoddělitelně vloženy do obrazu všech palubních kamer, případně zároveň i uloženy do databáze záznamového zařízení za účelem pozdějšího vyhledávání. Záznamové zařízení umožňuje export vybraných kamerových záznamů výhradně jen autorizovanou osobou v podobě příslušníků Policie České republiky a je zabezpečeno proti zneužití uložených kamerových záznamů neoprávněnou osobou v souladu s legislativou v oblasti ochrany osobních údajů, včetně GDPR.

Silné zabezpečení kamerových záznamů včetně šifrování dat, speciální zástavby a elektronického klíče pro odemknutí nebo vyjmutí disku ze záznamového zařízení znamená, že přístup k záznamům je možný jen za dodržení přísných bezpečnostních opatření a vždy na základě požadavku ze strany policie a na jejich správu je nutné vyčlenit jednoho pracovníka dopravního podniku.

Instalace kamer byla zahájena v červnu 2018 a dokončena o tři měsíce později. Je možné je nainstalovat prakticky do jakéhokoliv vozidla ve formě kamery, záznamového zařízení a zobrazovací jednotky.

Také tento projekt dokázal využít financování v rámci finanční podpory integrovaného regionálního operačního programu, kdy 85 procent způsobilých výdajů dodal Evropský fond pro regionální rozvoj, a město se na nákladech podílel z patnácti procent. I pro tento projekt bylo nutné sestavit projektový tým, který zajišťoval jednak technický dohled nad realizací, tak dotační management, když na jeho realizaci bylo využito více finančních zdrojů poskytovaných Evropskou unií.

 

Jak se vyplatil havířovský elektroskůtr

Městská Havířovská teplárenská společnost si v roce 2018 pořídila elektroskůtr, který je využívan zaměstnanci společnosti v průběhu roku od března do listopadu, tedy po dobu osmi až devíti měsíců v roce v závislosti na počasí. Za dobu necelých dvou let na něm uživatelé najeli zhruba devatenáct set kilometrů.

Elektroskůtr je využíván zejména ke kontrolním činnostem na jednotlivých investičních a stavebních akcích jako jsou třeba opravy systému zásobování teplem, stavební úpravy předávacích a objektových předávacích stanic nebo kontroly objektů vlastněných společností.

Pro nabíjení elektroskůtru je vyhrazeno nabíjecí místo se samostatným podružným elektroměrem, uvedené hodnoty jsou tedy naměřené a nikoliv vypočítané:

  • Celkový nájezd skútru v letech 2018 a 2019 dosáhl 1861 kilometrů
  • Celková spotřeba za dané období činila 53 kWh
  • Cena celkem za hodnocené období je 190,80 Kč bez DPH
  • Za jeden kilowatt zaplatila Havířovská teplárenská 3,60,- Kč
  • Jedna kilowatthodina vystačila na zhruba 35 kilometrů
  • Sto ujetých kilometrů tak stálo přesně jedenáct korun
%d blogerům se to líbí: